Ideeën voor Garmerwolde

Herinrichten Fledderboschweg

01-09-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Behoefte om veilig en aantrekkelijk te kunnen wandelen. Een wandelpad, los van de weg waar veel (zwaar) verkeer overgaat. Biodivers inrichten met bloeiende bermen en de (inheemse) bomen of struiken langs het wandelpad. De Fledderboschweg wordt zo een aantrekkelijk onderdeel van een ommetje langs de dijk (aansluitend op het slingerpad) of de Grasdijkweg. Het pad ook begaanbaar maken voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.  Aan laten sluiten op pad naar dijk, deze ook evt. half-verharden.

Tips uit de enquête van Dorpsbelangen:

 • Onderzoeken of het pad nog verder van de weg af kan, bijvoorbeeld aan de andere kant van de sloot door daar grond op te kopen of te pachten.
 • De industriële bouwwerken in deze hoek minder zichtbaar maken.
 • Kijken of deze wandelroute nog kan worden uitgebreid tot achter/rondom de waterzuivering, misschien zelfs tot Wieringa’s bosje.
 • Kan de weg niet worden omgelegd om verkeersoverlast aanwonenden te ontlasten? Misschien is alleen beplanting en snelheidsbeperking verkeer voldoende? 

Zorgen:

 • Remt het vrachtverkeer nog wel af als er een apart pad is?
 • Zorg over uitvoering als het wordt overgelaten aan gemeente/waterschap, oproep dat dorpsbelangen intensief begeleidt.
 • Zorg over vrije uitzicht.

Status: Grote behoefte aan nieuwe inrichting Fledderboschweg bleek uit dorpsenquete vj 2021 (ruim 80%). In ontwerpfase. Realisatie in najaar 2021. De ontwikkelstudie is toegevoegd aan de bijlage. 

 

Dijkpark

07-02-2022  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Een opvallende locatie houdt het dorp levendig. Op het stukje grond naast de waterzuivering vormen een duurzaam ontworpen uitkijktoren (met o.a. riet) en een tribune in de dijk, de belangrijkste items voor een permanente theaterlocatie. Hier kunnen concerten of voorstellingen plaatsvinden. Hooguit 1 of 2x per jaar is het idee, of voor kleinschalige projectjes wellicht vaker. De rest van de tijd vormt deze locatie een groene en bloeiende verbinding tussen de Fledderboschweg en de dijk. Voor dit plan is al geld gereserveerd, een ontwerp gereed en toestemming van de grondeigenaar.

Opmerkingen/ zorgen:

 • Wie betaalt de verzekering en is verantwoordelijk voor evt. ongelukken vanaf/met/bij de toren?
 • 1 of 2 keer per jaar een evenement is te weinig. 
 • Dorpsbelangen moet dit niet in eigen beheer nemen.
 • Wie worden de gebruikers? 
 • Afgelegen locatie kan leiden tot ongewenste activiteiten, vóór verdere actie eerst behoefte aan dit initiatief verder peilen; 
 • Wie is verantwoordelijk voor onderhoud en voor het organiseren van activiteiten? Omwonenden hebben er last van, te weinig theateractiviteiten om dit te rechtvaardigen. 
 • Evt.combineren met zicht op en informatie over de Waterzuivering.  
 • Bouw aan de andere kant van het kanaal ook zo'n toren en verbindt die met elkaar zodat er een brug ontstaat over het Eemskanaal
 • Alleen theater, zonder toren. 
 • Evt. combineren met skatepark, BMXbaan of soort festivalterrein met tiny houses. 
 • Denk aan fietsenstalling mogelijkheden, vuilnisbakken en natuurherstel. 
 • Kijk wat de ervaringen elders zijn met zo'n locatie. Ook na de bouw is het denk ik goed om af en toe te kijken wat de ervaringen zijn.- ik denk dat het merendeel van het dorp hier niet zoveel mee heeft, maar omdat het ooit subsidie heeft gekregen men wil dat het er komt. Ik betwijfel de meerwaarde voor het dorp en zie er meer heil in om een groter bedrag te reserveren voor zandstrand en haventje bij de brug. Liever een plan goed uitgevoerd, dan blijven sleuren aan twee.
 • Liever bankjes langs de dorpsommetjes dan een uitkijktoren.
 • Niet doen! Vanwege de bouw van de waterinlaat en de plannen voor een zonnepark is dit idee deels door de tijd ingehaald. Daarbij zijn de direct omwonenden niet te spreken over dit plan (vraag maar na) vanwege de extra overlast (terwijl het plan nota bene wordt gefinancierd door middelen die zijn bedoeld om omwonenden te compenseren voor de extra overlast van de RWZI). Daarbij vinden er in Garmerwolde niet zo veel theateractiviteiten plaats dat deze dit plan zouden rechtvaardigen.
 • Worden alle boompjes die op dit terrein staan dan weer gerooid? Dat zou jammer zijn! En er is nu net een bouwsel op de dijk gerealiseerd bij de waterzuivering. Lelijk als daar een toren naast komt te staan.
 • Grote onzin. Trekt alleen maar vandalisme aan. Zonde van het geld. Zet maar meer bomen langs het slingerpaadje, daar hebben we veel meer aan.

Status: Dit plan is ingediend en gehonoreerd met 62.5k subsidie vanuit de commissie die namens de gemeente Ten Boer het compensatiefonds voor de dijk aan een ‘herkenbaar gebaar’ heeft toegekend. Er zijn twee dorpsbewoners die hier al heel lang aan trekken. Waterschap is akkoord, gemeente heeft aangegeven geen eigenaarschap te willen. Dorpsbelangen verkent mogelijkheid/wenselijkheid voor eigenaarschap en wil dit dan evt. in stemming brengen op een ledenvergadering. 

Wat is nodig: Er is betrokkenheid gewenst van enkele (theater-)mensen/culturele sector uit het dorp, die ook mogelijkheden zien het te gaan beheren/gebruiken. Als dorpsbelangen geen eigenaar wordt dan zijn mensen nodig die een entiteit hiervoor willen oprichten, entiteit moet eigenaar worden van de toren, daarin moeten ook de vergunningen en verzekeringen worden ondergebracht en namens die entiteit moet extra subsidie worden geregeld voor de realisatie.  Ook overleg nodig met aanwonenden over zorgen, ideeën en behoeften.

 

Aanvullingen Dijk/dijkpark

 • Slinger/wandelpad bij de dijk aanduiden als voetpad (fietsers ed. weren)
 • Bord fietspad op de dijk richting Woltersum (gemotoriseerd verkeer weren) met daarbij een bordje ‘gezamenlijk gebruik met wandelaars’ tussen het deel Grasdijkweg en RWZI. (zie vb. bij Ruischerbrug)
 • Wat meer (bloeiende) stuiken langs het wandelpad langs de Eemskanaaldijk.

Actie:met gebiedsteam overleggen en met waterschap

Tiny House

03-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Kleiner wonen, dicht bij de natuur. Een locatie zoeken en een plan maken voor enkele zogenaamde tiny houses (kleine, duurzaam gebouwde huisjes die in principe verplaatsbaar zijn). Gedacht kan worden aan een samenwerking / combinatie met de Garmerheerd/alle generaties-hofje.

Status: geen

Wat is er nodig: idee overdragen aan de vereniging Garmerheerd?

Groen licht voor nachtdieren

19-07-2021  •  4 reacties  •  BiodiversGroen  •  Garmerwolde

Met toenemende bebouwing in onze omgeving komen er ook steeds meer straatlantaarns. Dit veroorzaakt lichtvervuiling. Hiervan hebben nachtdieren veel last. Het interne kompas van deze dieren wordt afgeleid door het licht. Mijn voorstel is om deze straatlantaarns groen licht laten stralen. Hiervan hebben nachtdieren minder last, blijkt uit onderzoek (Bron: https://indebuurt.nl/ede/genieten-van/mysteries/mysterie-opgelost-waarom-geven-sommige-lantaarnpalen-groen-licht~62254/). Bovendien verbruiken groene lantaaarns minder energie bij het zelfde zicht. (Bron: https://www.hfes-europe.org/rapporten/Rapport_GroenLicht_RuG.pdf) Zelf denk ik aan lantaarns op afgelegen terreinen. Bijvoorbeeld de lantaarns bij de Brons-sluis tussen Garmerwolde en Ruischerbrug. Maar ook bij de RWZI-garmerwolde en lantaarns langs landwegen en provinciale wegen. Betrokken partijen zijn dan: RWZI-garmerwolde; Gemeente Groningen; Provincie Groningen.

groeten Andries Hof: akehof@gmail.com

Biodiversiteit

03-03-2022  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

De biodiversiteit in de omgeving bevorderen. Meerdere ideeën:

 • Tuinenmeer bio divers maken. Deskundigen uitnodigen voor bijv. een ledenvergadering dorpsbelangen om informatie en tips met het dorp te delen (bijvoorbeeld vanlandschapsbeheer, natuurorganisaties of biodiversiteitsonderzoekers van de RUG).Ook kan er gedacht worden aan het gezamenlijk inkopen van "groene" mest, planten en bomen ed. of het verkopen van biologische zaden en struiken via de Agrishop. Evt. een tuinkeuring wedstrijd voor de meest biodiverse en klimaatbestendige tuin. De winnaar ontvangt een mooie prijs, alle deelnemers krijgen tips.
 • Zelfvoorzienend dorppermacultuur (voedselbos)
 • Stadsweg: bloeiende bermen
 • G&T Groenplan:akkerranden biodivers maken.
 • Bomen:bijv. langs Damsterdiep, Fledderboschweg, Stadsweg

Status: werkgroep GROEN in oprichting. Samenwerking met Thesinge.

Wat is er nodig: ondersteuning vanuit gebiedsteam, zowel financieel als in bemiddeling / communicatie.

Verkeersmaatregelen Dorpsweg

31-03-2023  •  5 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Op 17 januari hebben we de eerste bijeenkomst over verkeersmaatregelen aan de Dorpsweg in Garmerwolde gehouden in Dorpshuis de Leeuw. Tijdens deze bijeenkomst hebben we uw ervaringen en ideeën over de Dorpsweg verzameld. Hier zijn we mee aan de slag gegaan en daaruit is bijgevoegde schets gekomen. Deze hebben we op 30 maart opnieuw aan het dorp voorgelegd om reacties op te halen. Hier kon ook digitaal nog t/m 16 april op gereageerd worden. 

Update 29/08/2023

In een eerdere versie van onderstaande ontwerp werden onterecht 'fietsstroken' en 'inpassing kruisingsvlak' genoemd. Deze zijn aangepast naar respectievelijk 'visuele versmalling rijbaan' en 'accentueren kruisingsvlak'. 

Update 13/07/23

Met alle opgehaalde reacties hebben we het ontwerp definitief gemaakt. Het definitieve ontwerp vindt u hieronder. Deze wordt in week 29 ook huis aan huis bezorgd in het dorp. Hierbij zit ook een begeleidende brief waarin ook staat beschreven hoe we nu verder gaan. Ook staat hierin met wie u contact kunt opnemen bij vragen of opmerkingen. U vindt hieronder ook het overzicht 'Reacties en afwegingen'. Hierin leggen we uit welke keuzes we hebben gemaakt.

 

 

Verbinding N360

02-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Al tachtig jaar deelt de N360 het dorp in tweeën. Hoe kunnen we de twee kanten van het dorp op een veilige en aantrekkelijke manier verbinden? Zodat men makkelijker naar café, speeltuin of dorpshuis, of andersom naar kerk of school gaat. M..n. voor fietsers en voetgangers, maar ook de auto-oversteek is nu erg onlogisch.

Belangrijkste doel: heen-en weer-verkeer faciliteren, veiligheid vergroten, maar ook visueel verbinden. Er wordt gedacht aan bijv. een overkluizing [onderzoeken van ervaringen bij Noordhorn], een tunnel, een rotonde, een stoplicht [bv. zelf te bedienen, voor voetgangers op school-en vergadertijden], duidelijke markeringen op de weg, visueel verbinden door bepaalde beplanting te herhalen.

Status: behoefte is gedeeld met gebiedsteam

Wat is er nodig: dit project vraagt om actieve bemoeienis en regie van gebiedsteam: alternatieven onderzoeken, bespreken met het dorp, keuze maken en uitvoeren.