Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van de Gemeente Groningen en heeft betrekking op Stem van Groningen.

 

Het doel van de verwerking

De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens, namelijk uw e-mail adres en mogelijk uw naam,  alleen voor verzameld en verwerkt worden voor het gebruik van https://destemvan.groningen.nl. Verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt zodat u kunt inloggen en zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de voortgang van uw ingebrachte ideeën. Het is mogelijk om hiervoor uit te schrijven. De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en hebben alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen. U kiest zelf uw eigen gebruiksnaam, dus u bepaalt zelf of u herkenbaar bent op het platform of niet.

 

Beveiliging

De gemeente draagt zorg voor passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging is vastgesteld in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten.

 

Grondslag van de verwerking

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming. Deze toestemming geeft u op het moment van registreren.  

 

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking, of wanneer u uw toestemming intrekt. Uw gebruikersnaam blijft wel zichtbaar. Wilt u dit niet ? Dan kunt u dit laten verwijderen. Mail dan naar stemvan@groningen.nl.

 

Rechten op inzage, correctie en verwijdering

Als betrokkene heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht deze te laten wijzigen of verwijderen en het recht op data op te vragen om die zelf door te kunnen geven (dataportabiliteit). Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Delen met anderen

Voor destemvan.groningen.nl werkt de gemeente samen met Democrateam om het gebruik ervan technisch mogelijk te maken.

 

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met: destemvan@groningen.nl

 

Voor meer algemene informatie over ons privacy beleid verwijzen we u naar: https://gemeente.groningen.nl/privacyverklaring