Ideeën voor Garmerwolde

Boer Goensepad

07-02-2022  •  4 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Het bruggetje en fietspad zo verbreden dat ook bredere fietsen erover heen kunnen en fietsen elkaar veilig kunnen passeren. Zoeken naar een oplossingdie het mogelijk maakt elkaar te passeren maar die het niet onnodig breed maakt, kan bv. ook gezocht worden in een betonstrook waar groen doorheen kan. De bermen langs het fietspad zijn bloeiend en kleurrijk. Misschien aangevuld met wat struiken. Zorgen:meerdere zorgen die verwijzen naar hoe de charme van de Stadsweg is verdwenen en dat voor fietsers die sneller willen dat fietspad nu prima geschikt is, meerdere zorgen over dat het fietspad onnodig breed wordt, dat het drukker wordt als het verbreed wordt, dat het pad aantrekkelijk wordt voor scooters etc. Meerdere vragen over of en waarom er onkruidverdelger is gespoten op de huidige rand, en hoe er ook een andere keuze is te maken die natuurvriendelijkheid en bloeiende randen combineert.

Status: Haalbaarheidsonderzoek. Toegelicht tijden najaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde op 28 november 2022. U kunt de presentatie hieronder vinden.

Wat is er nodig: aansturing en deels uitvoering door gebiedsteam, overleg met Ons Belang.

Zonnepark Fledderbosch

03-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

https://zonneparkfledderbosch.nl/

Achter de waterzuivering, tussen Eemskanaal en Damsterdiep komt een grootschalig zonnepark. 50% van het park wordt lokaal eigendom in handen van Bronnen van Ons namens de Energiecoöperatie Ten Boer. Inwoners van Garmerwolde kunnen meebeslissen (o.a. via lidmaatschap ECTB) en meeprofiteren, zodat de opbrengsten bv. weer gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van leefbaarheid in en om het dorp.

Tips:

 • Gebruik opbrengsten voor centrale laadpalen voor elektrische auto’s, zonnepanelen op het geplande theaterdakje bij de RWZI.
 • Maak verschillendewandelommetjes, of een informatieve wandelingen met qr-codes, of doe een kunstproject in dit gebied.
 • Zorg voor voldoende ruimte tussen de panelen zodat de grond verbetert ipv verslechtert, kruiden laten groeien.
 • Laat dit plan samengaan met beplanting van bomen en struiken zodat biodiversiteit een kans krijgt en zodat het zicht op dit park wordt onttrokken.
 • Wens voor bosrijk deel Fledderboschweg aan Kant van Ten Boer.
 • Wens voor besteding opbrengsten aan verduurzaming woningen.

Zorgen over overbelasting van het netwerk, opslag van energie, uitzicht en eventuele bodemverontreiniging.

Status:de vergunning en subsidie is afgegeven, er lopen nog enkele bezwaarprocedures, de financiering van het lokale eigendom is nog niet rond, er wordt bij de ECTB en Bronnen VanOns nog nagedacht over participatiemogelijkheden.

Vervolg de informatie is teruggekoppeld aan ECTB. Als Dorpsbelangen betrokken blijven via lidmaatschap ECTB (o.a. bij belangrijke besluiten ledenvergaderingen bezoeken, invloed uitoefenen).

Groene ontmoetingsplekken aantrekkelijk houden

21-09-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Het dorp heeft meerdere ontmoetingsplekken waar men gezellig kan samenkomen of genieten van de eetbare vruchten van bomen en struiken, zoals de Garmerhof en de veldjes aan de Oude Rijksweg, maar ook de Koningsheert is zo'n plek. Deze plekken worden waar nodig aangevuld met nieuwe planten/struiken en blijven goed onderhouden door vrijwilligers uit het dorp. Ook kan er gedacht worden aan een gezamenlijk gemaakt bankje op een van deze plekken. Bijvoorbeeld: https://www.socialsofa.com/nl/). 

Tips:

 • Snoeiclubje oprichten om deze locaties te onderhouden.
 • Kunnen de afspraken over Garmerhof opnieuw worden bekeken zodat er daar wat meer mogelijk is (2x)?
 • Garmerhof meer opfleuren. Meer fruitbomen en struiken in de Garmerhof. Een kruidentuin of voedselbosje aanleggen. Een wildebloementuin aanleggen.
 • Een appeltaartbakwedstrijd koppelen aan het appelplukken! Speciaal voor de kinderen: plukken, taarten bakken en eten in het dorpshuis. School hierbij betrekken? Dorpsbrede activiteiten organiseren zoals fruit plukken, en het verwerken van het fruit.

Zorgen over druk op vrijwilligers.

Status: er zijn mensen die zich met de verschillende plekken bemoeien en op klusdagen wordt er vaak ook wel wat gedaan, maar er zijn ook nieuwe plannen/behoeften bij mensen die er nu niet bij betrokken zijn.

Wat is er nodig: iemand die de nieuwe zaken coördineert en oppakt (wie? hoe?) Ook terugkoppelen aan Gebiedsteam. Er zijn veel ideeën, maar niet echt duidelijke kartrekkers. Gebiedsteam kan misschien aanjagende, coördinerende, verbindende rol spelen?

Huurwoningen

07-02-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Met Wierden en Borgen (WB) in overleg om de mogelijkheden te bespreken en een plan te maken om de huurwoningen duurzaam en (aardbevings-)veilig te maken, zonder dat dit leidt tot verhogingen van de huur. O.a. doorhet aanleggen van zonnepanelen op de daken. Mogelijkheden voor starters uitbreiden. Twijfel of dorspbelangen hier een rol in heeft.

 

Status:op DOTB is besproken dat ‘het dorp’ in gesprek kan met WB (aan de hand van een praatplaat)

 

Wat is er nodig: als bestuur kunnen we initiatief nemen tot dit gesprek tussen dorpsbelangen, huidige huurders en WB. Contact opnemen met WB over hoe dit aan te vliegen.

Tiny House

03-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Kleiner wonen, dicht bij de natuur. Een locatie zoeken en een plan maken voor enkele zogenaamde tiny houses (kleine, duurzaam gebouwde huisjes die in principe verplaatsbaar zijn). Gedacht kan worden aan een samenwerking / combinatie met de Garmerheerd/alle generaties-hofje.

Status: geen

Wat is er nodig: idee overdragen aan de vereniging Garmerheerd?

Alternatieve woonmogelijkheden, o.a. tiny houses, levensloopbestendig hofje

19-01-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uit enquête Dorpsbelangen juni 2021

Op een centrale locatie in het dorp een kleinschalig hofje realiseren voor levensloopbestendig wonen. Jong en oud woont samen in een mix van huur-en koopwoningen en helpt elkaar waar nodig. Evt. combineren met (of zelfs vervangen door) een Tiny house project en zorgen voor voorzieningen die (deels) ook voor andere dorpsbewoners toegankelijk zijn, zoals een fitnessruimte en een sauna en een mooie (biodiverse) (pluk-)tuin. Voor het plan is een ontwerp en een locatie op het oog. Realisatie is nog onzeker. 

Zorgen: Zorgen over betaalbaarheid. Zorg of het niet te veel woningen worden. Zorgen over of het de doorstroom wel gaat bevorderen zoals oorspronkelijk bedoeld. Zorg over overlast voor omwonenden. In huidige vorm teveel afhankelijk van 1 dorpsbewoner/ spelen teveel belangen.

Status: Wens, hofje is geprobeerd en is mislukt. Gemeente heeft wel grond gekocht op de plek waar het hofje was beoogd en staat open voor een nieuw initiatief.   

Recreatiesteiger Damsterdiep

07-02-2022  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Het gebied rondom brug en dorpshuis aantrekkelijk en veilig maken voor recreatie (verpozen, zonnen, zwemmen). O.a. door een aanlegkade realiseren, bijv. door de steiger bij het café uit te breiden of te vernieuwen, aangevuld met een aanlegmogelijkheid voorhet Dorpshuis. Mensen uit het dorp en de omgeving kunnen aanmeren met hun bootje. Er kan een drankje worden gedaan op het terras bij het café of bij het dorpshuis. Na een verfrissende duik in het Damsterdiep spoel je je af onder de douche bij een mooi aangelegd strandje, om vervolgens op je handdoekje nog even van de zon te genieten.

 

Tips:

 • Kijk voor inspiratie bij Moeke Vaatstra, Zuidwolde.
 • Sfeerlampjes/lantaarns bij brug en café.
 • Denk aan parkeergelegenheid.
 • Denk aan toezicht/ehbo.
 • Denk aan rolstoelvriendelijkheid.
 • Hier de uitbater van de kroeg bij betrekken, ook om terras en kade op te knappen, om openingstijden te verbreden en om uitgebreidere kaart dan alleen cafetaria. Anders wellicht aandacht verleggen naar het Dorpshuis.
 • Ook Geweidehof betrekken, en andere aanwonenden.
 • Belangrijke rol gemeente.
 • Een voetgangersbrug (hoogholtje) erbij plaatsen voor een directe verbinding van de Oude Rijksweg en het zwemstrandje.
 • Een goede verbinding/veilige oversteek naar dorp hoort hier bij!
 • Eventueel combineren met iets met de molenstomp?
 • Zorg om krotten van boten (die niet van aanwonenden zijn) weren (elders een plek realiseren waar boten kunnen worden opgeknapt).
 • Zorg om geluidsoverlast en rommel, kan dit misschien niet beter bij de J. Slim sluis?
 • Zorg om combinatie bootjes en zwemmen, nu en in het nieuwe plan.
 • Zorg over meerwaarde voor het dorp, gaat dit niet (te) veel bezoekers trekken.

 

Status: Er is al heel lang sprake van dit project, al sinds de Damsterdiepvisie en het POP van provincie en gemeente. Er is ooit een ontwerp gemaakt dat als startpunt zou kunnen dienen maar misschien er moet ook nadrukkelijk naar alternatieven worden gekeken. Er is 62.5 k vanuit plusfonds Dijk, op rekening van de gemeente voor dit project.

 

Wat is er nodig: dit project vraagt om actieve bemoeienis en regie van gemeente: er zijn veel belangen en partijen mee gemoeid.

Biodivers Groenplan Garmerwolde en Thesinge

04-07-2021  •  4 reacties  •  BiodiversGroen  •  Garmerwolde

Doel van dit plan is om een meer biodiversiteit in het water en op het land te realiseren in de ''woestijnen'' rondom Garmerwolde en Thesinge. Het is me opgevallen dat de gebieden rondom deze dorpen compleet levenloos zijn en onaantrekkelijk zijn voor diversiteit aan planten- en diersoorten. Deze gebieden wordt voornamelijk gebruikt voor het laten groeien van Engels raaigras dat als veevoer dient en is nu een lappendeken van percelen omzoomd door sloten die voor afwatering zorgen.

Het idee is om moeilijk bereikbare stukjes land met landbouwmachines op die percelen of slecht vruchtbaar land niet meer voor agrarische doeleinden te benutten. Deze bio-gebiedjes bestaan uit stukjes land of water, niet groter dan 250 m2 per stuk, verspreid over een groot terrein. Deze worden aan de natuur overgelaten. Zo nodig kan de natuur een handje geholpen worden door beplanting van inheemse struiken. Geen bomen want die worden op den duur te hoog. Het is de bedoeling dat deze gebiedjes beschutting gaan bieden voor dieren en gewassen, maar langs wegen ook voor fietsers en wandelaars. Als het goed is gaan deze Biodivers- gebiedjes samen één netwerk vormen waartussen dieren zich vrij kunnen bewegen. Dit plan kan uitgevoerd worden zonder dat daarvoor de agrarische bestemming hiervoor hoeft te wijzigen of hiervan hinder ondervindt. De geschatte inkomstenderving voor agrarische bedrijven is te overzien.

De partijden die bij dit idee betrokken gaan zijn, zijn: Gemeente; waterschap; provincie Groningen maar dus ook de langeigenaren rondom deze dorpen. Hiervoor is samenwerkeing nodig met de dorpen Thesinge en Garmerwolde en en sterke lobby vanuit publieke instellingen; natuurorganisaties en agrarische bedrijven. Omdat hierbij zoveel partijden betrokken zijn en een samenwerking tot stand moet komen denk ik dat het Biodivers Groenplan Garmerwolde en Thesinge een langere periode nodig is om tot uitvoering te komen. Bijgaand is een kaart en een illustratie toegevoegd.

 

groeten Andries Hof, Garmerwolde

Volkstuinen

06-10-2021  •  1 reactie  •  BiodiversGroen  •  Garmerwolde

Momenteel zijn er geen volkstuinen in Garmerwolde. Garmerwolde ligt in een agrarische omgeving. Daarom is het helmaal niet vreemd dat hier veel interesse is voor een volkstuin. Hoe leerzaam is het om groenten in hun natuurlijke omgeving te zien onwikkelen. Wanneer zaaien; snoeien en oogsten. Hoe te onderhouden. Wat zijn predatoren. Hoe ga je om met bestrijdingsmiddelen enz. Bovendien zorgt dit voor sociaal contact met mede tuinders en een gezond stukje lichaamsbeweging. En dan nog het leukste: Het verwerken van de groente in maaltijden. Dit draagt zeker bij aan een beter natuurbesef. Een perceel van 100 vierkante meter is overzichtelijk en een goed begin. Een volkstuincomplex zou 15 percelen kunnen bevatten.

Voetpad Dorpsweg-Stadsweg

01-09-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Een voetpad vanaf de kerk in aansluiting op de Stadsweg zorgt ervoor dat voetgangers niet langer over de rijbaan het dorp hoeven te verlaten, maar dat ze op een veilige en rustige manier de Stadsweg kunnen bereiken om daar tussen het groen van de weilanden te wandelen. Zou mooi zijn als dit ook nog gecombineerd kan met verbetering biodiversiteit/aantrekkelijke bermen.

Tips:

 • Misschien pad door het ‘bosje van Werkman’ (NB: dat is de eigenaar van een stuk grond tussen Dorpsweg/Lageweg/Stadsweg)?
 • Kan de bebouwde komgrens naar het kruispunt met de Stadsweg?
 • Denk aan rollators etc.
 • Kan er ook wat extra verlichting komen?

 

Status:

Voorbereiding uitvoering. Zoals het nu lijkt, wordt het voetpad eind april / begin mei aangelegd. Het definitieve ontwerp vindt u in de bijlage. Hierin hebben wij uw opmerkingen zo veel mogelijk meegenomen. De belangrijkste aanpassingen voor nu zijn:

 • De afstand tussen de paaltjes wordt 10m
 • Een ruime uitwijkmogelijkheid op de plek van de entree naar het perceel aan de westkant van de Dorpsweg
 • Het gedeelte binnen de bebouwde kom nemen wij mee met het andere project dat wij momenteel doen in het kader van verkeersmaatregelen aan de Dorpsweg